10 Ağustos 2018 Cuma

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Referanduma Sunulan Anayasa Maddeleri Analizi

  

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Referanduma Sunulan Anayasa Maddeleri Analizi 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü.
Bugün 27 Temmuz 2018 Cuma  


  
Anayasal Düzen-Hukuk-Adalet Araştırmaları Merkezi
31 Ocak 2017 Salı
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Referanduma Sunulan Anayasa Maddeleri Analizi
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından yazıldı.

1- Anayasa değişiklik teklifinin 1.maddesiyle Anayasanın 9.maddesindeki “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ibaresi, 
“…bağımsız ve tarafsız mahkemelerce…” kullanılır şeklinde değiştirilecektir.

Değişikliklerle birlikte savcı ve yargıçlar topluluğu kendi üyelerini seçemez hale geleceklerdir. Bunun yerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda 
çalışmaya talip olanlar maksatlarını yürütme organına ileteceklerdir. Üye olmak istediğini belirtenler arasından bir takım kimse Yürütme erkini kullananlar 
tarafından Kurul’a atanacaktır. Hal böyle iken Anayasa’ya eklenen “tarafsız” ibaresinin yargıyı eskisinden daha tarafsız yapması beklenmemelidir.

2- Anayasa değişiklik teklifinin 2. Maddesiyle, Anayasanın 75.maddesi değişecek ve TBMM sandalye sayısı 550’den 600’e çıkacaktır.
Getirilen değişiklikler Meclisin hükümet üzerindeki denetleyici yetkilerini neredeyse bütünüyle ortadan kaldırmaktadır. Madde, yetkisi azalan Meclisin 
nüfusunu artırmaktadır.

3- Anayasa değişiklik teklifinin 3.maddesiyle, Anayasanın 76.maddesi değiştirilerek seçilme yaşı 25’ten 18’e indirilmekte ve “yükümlü olduğu askerlik 
hizmetini yapmamış olanlar” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar” şeklinde değiştirilmektedir.

4- Anayasa değişiklik teklifinin 4.maddesiyle, Anayasanın 77.maddesi değiştirilerek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin beş yılda bir ve “aynı günde” 
yapılması öngörülmüştür.

“Partili” “Cumhurbaşkanı”nın hem yürütmenin, hem de Meclis çoğunluğun başı olması istenmiştir. “Cumhurbaşkanı” makamında gerçekleşen fiili bir güçler 
birliği söz konusudur. Değişikliklerin amacı, güçler birliği prensibini hayata geçirmek ise bunun yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır.

5- Anayasa değişiklik teklifinin 5.maddesiyle Anayasanın 87.maddesinin değiştirilerek, “...Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemek...” ve “Bakanlar 
Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek...” görev ve yetkisinin, TBMM’nin görev ve yetkileri arasından çıkarılması 
öngörülmektedir.

Bu maddenin getirdiği değişiklik Hükümet sistemindeki dönüşümün doğal sonucudur. Bakanlar Kurulu ortadan kalkmıştır. Kanun hükmünde kararnameler ve 
tüzükler gibi Bakanlar Kurulu’na ait düzenleme araçları ortadan kalkmıştır. Yasama Organı’nın Yürütme üzerinde Anayasal araçlarla siyasal denetim 
gerçekleştirme kapasitesi düşmektedir.

6- Anayasa değişiklik teklifinin 6.maddesiyle, Anayasanın 98.maddesinde yapılacak değişiklik kapsamında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis 
araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır...” ibaresi; “… Meclis araştırması, genel görüşme, meclis 
soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır…” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle hükümet ve bakanların denetleme yolu, “gensoru”, “meclis soruşturması”, “sözlü soru” gibi önemli demokratik kurumlar buharlaşmış; 
buna bağlı olarak Meclisin hükümet üzerindeki denetleyici yetkileri neredeyse bütünüyle ortadan kalkmıştır.

7- Anayasa değişiklik teklifinin 7.maddesiyle Anayasanın 101.maddesinde yapılacak değişiklikle “Cumhurbaşkanı”nın 40 yaşını doldurmuş yükseköğrenim 
yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından doğrudan ve en fazla iki kez seçilebileceği belirtilmektedir. Seçim Meclis 
seçimleriyle paralel yürütülecek, ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğu aranacaktır. İkinci tura kalınır ise, seçim geçerli oyların çoğunluğunu alma 
kriterine dayanacaktır. Ancak ikinci turda tek aday kalır ise, rakipsiz kalan aday için seçim referandum şeklinde yapılacak, bu kimse geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alamaz ise sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenecektir. Seçimin hangi süre içerisinde, hangi koşullarla, nereden itibaren yenileneceği madde 
metninden anlaşılmamaktadır. Önceki “Cumhurbaşkanı”nın görevi, seçimin tamamlanmasına kadar sürdüğü için bu maddedeki belirsizlik önemli egemenlik 
boşluklarına yol açabilecek, “Cumhurbaşkanı”nın görev süresinin anayasanın öngördüğünden çok daha uzun sürmesi ile neticelenebilecektir.

8- Anayasa değişiklik teklifinin 8.maddesi yürütme yetkisini “Cumhurbaşkanı”na vermektedir. Buna göre artık bir başbakan ya da bakanlar kurulu olmayacak, 
kurulların birleşik iradesini “Cumhurbaşkanı”nın iradesi ikame edecektir. Milletvekillerinin yürütme ile ilgili soruları cevapsız, halktan bakanlıklara 
iletilir umuduyla çeşitli bölge vekillerine yönelen talepler sahipsiz kalacaktır.

Teklifin 8. Maddesine göre “Cumhurbaşkanı”, yürütme yetkisi ile beraber kararnameler çıkarabilecektir. Bu kararnameler Meclis denetimine muhatap 
olmayacaktır. Olağan zamanlarda yasa ile çelişemeyecek olsalar bile yasanın doğrudan düzenlemediği alanlarda kanun hükmüne sahip olacaklardır. 
Çok kolay bir şekilde ilan edilebilecek olan olağanüstü dönemlerde ise yasaları değiştirebilecekler, bir ay içerisinde Meclise sunulmasalar bile yok hükmüne 
düşmeyecekler, sürekli yenilenmek suretiyle etkinliklerini sürdüreceklerdir. Böylelikle yürütme yetkisi yanı sıra yasama yetkisi de “Cumhurbaşkanı”na 
geçecektir. Yasal boşluklar kararnameler ile doldurulabilecek, kanunların uygulanmasını göstermek için de yönetmelikler çıkarabilecektir.

“Cumhurbaşkanı” üst kademe kamu yöneticilerini atayıp, görevlerine son verebilecek bir yetkiyle mücehhezdir. Devlet bürokrasisinin üst kademelerinin ne 
olduğu, bu kademelerin kimler tarafından doldurulacağı hususları “Cumhurbaşkanı” tarafından belirlenecektir. Söz konusu düzenleme kamu görevini milli 
menfaate uygun olarak yerine getirmek için gerekli hukuksal koruma ve otonominin esaslı bir şekilde zayıflaması ile neticelenebilecektir. Son olarak 
belirtilmelidir ki madde hükmüne göre, “Cumhurbaşkanı” savaşla sonuçlanabilecek eylemleri gerçekleştirme konusunda aşırı yetkilendirilmiştir.

9- Teklifin 9. Maddesinde parlamenter sistemlerde sorumsuz olması normal olan ancak başkanlık sistemi bağlamında sorumluluğu mutlaka gereken 
başkanın/“Cumhurbaşkanı”nın cezai sorumluluğunu düzenlemektedir. Sorumluluğun oluşması için gerekli görülen imza sayısı cezai sorumluluk meselesini fiili 
olarak imkânsız hale getirmektedir.

Buna göre sorumluluğun oluştuğunu iddia edebilmek için bile 301 milletvekilinin imzası gerekecektir. Meclis’te önerge verecek, Meclis önergeyi bir ay içinde 
görüşmezse soruşturma açılmayacak. Bir ay içinde görüşürse de en az 360 milletvekilinin gizli oyu ile soruşturma açılmasına karar verilecektir. Yani 
Meclis’te çoğunluk olan parti istemedikçe, soruşturma açılmayacaktır. Soruşturma açıldığı takdirde ise, bir Komisyon kurulacak, Meclis’teki siyasi parti 
üyelerinden Komisyon oluşturulacaktır. Ancak Komisyon’da, partiler güçleri oranında yer alacaktır. Yine çoğunluk olan partinin Komisyon’da söz hakkı daha 
çok olacaktır. Komisyon’un raporundan sonra “Cumhurbaşkanı” Yüce Divan’a sevk edilemeyecek, rapor yine Meclis’te görüşülecek ve en az 400 milletvekilinin 
oyu ile Yüce Divan’a gidecektir.

10- Teklifin 10. Maddesine göre “Cumhurbaşkanı”, kendisine istediği kadar yardımcı atayabilecektir, bununla ilgili bir üst sınır bulunmamaktadır. Söz 
konusu maddeye göre bakanlar doğrudan kendisine karşı sorumludur. Meclise karşı bir kurul olarak sorumlu bakan fikri yerini bir kişiye karşı sorumlu yürütücü 
tasarımına bırakmıştır. Bu yardımcılar sadece “Cumhurbaşkanı”’na karşı sorumlu olacaklardır. Yardımcıların ve Bakanların cezai sorumluluğu da -tıpkı 
“Cumhurbaşkanı”nın sorumluluğunda olduğu gibi- imkânsıza yakın gerçekleşme koşullarına bağlanmıştır.

11-2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 116. maddesinde değişikler öngören anayasa teklifinin 11. maddesiyle, TBMM’ye Meclis seçimlerinin 
yenilenmesi için üye tamsayısının beşte üçü çoğunluğu sağlaması koşulu getirilirken, “Cumhurbaşkanı”na hiçbir gerekçe göstermeksizin Meclis seçimlerini 
yenileyebilme yetkisi tanınmıştır.

Meclis seçimlerinin yenilenmesiyle “Cumhurbaşkanı” seçimlerinin de yenileneceği hükmü yasamanın yürütmenin güdümünde olacağı şüphelerini 
güçlendirmektedir; nitekim bu durum başkanlık rejimindeki karşılıklı bağımsızlık ilkesine de ters düşmekte, Meclisin “Cumhurbaşkanı”nı denetleme imkanını 
ortadan kaldırmaktadır.

Partili “Cumhurbaşkanı”, Mecliste beşte üç çoğunluğu yönlendirebildiği takdirde Meclis seçimlerinin yenilenmesini sağlayarak 5+5 olan görev süresini 3 döneme 
kadar uzatabilecektir. Bu husus “Cumhurbaşkanı” seçiminin gerçekleşmemesi durumunda önceki “Cumhurbaşkanı”nın görev süresinin dolmayacağı hususuyla 
birlikte düşünüldüğünde daha da önem kazanmaktadır. Bu da “Cumhurbaşkanı”nın iktidarını kalıcı kılabilecektir.

12- Teklifin 12. maddesi, hükmü gereği Anayasa’nın 119. maddesinde yapılan değişiklikle, 2709 Sayılı Anayasa’nın 119. ve 120. maddelerinde düzenlenen 
olağanüstü hal koşulları, birleştirilerek tek bir maddeye toplanmış ve olağanüstü hali gerekli kılacak koşullar Anayasa’nın 122. maddesinde hüküm 
altına alınan sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanına karar verilirken aranan cumhurbaşkanının 
Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünü alma şartı kaldırılmış olmakla olağanüstü hale karar verme yetkisi tek kişi tarafından kullanılabilecek bir yetki halini 
almıştır.

Savaş hallerinde TBMM’nin olağanüstü hali uzatma yetkisinde her defasında en fazla 4 ay olan süre sınırı kaldırılmıştır.

Değişiklik metninin 8. Maddesinin 17. Fıkrasıyla cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeye konu edilemeyecek olan temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile 
siyasi haklar, olağanüstü halde kararname ile düzenlenebilecektir.

13-Teklifin 13. maddesi hükmüne göre Anayasa’nın 142. maddesine eklenen fıkrayla savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle askeri 
mahkemelerin sivil kişiler üzerindeki ve asker kişilerin askeri suçları dışındaki suçlarında yargılama yetkisi de kalkmış bulunmaktadır.

14- Teklifin 14. Maddesinde yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti açısından çok kritik olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlenmektedir. Yargı 
bağımsızlığı ve hukuk devleti için bu kurulun yasama ve yürütmenin etkisi altında olmaması gerekir. Bunun için ideal olan, kurul üyelerinin yargı 
mensupları arasından yargı mensupları tarafından seçilmesidir. Ancak değişiklikle, kurul üyelerinin 6’sı başvuranlar arasından doğrudan doğruya 
“Cumhurbaşkanı” tarafından atanacaktır. Kalan 7’si ise “Cumhurbaşkanı”nın, çoğunluk partisi başkanı olarak kontrol ettiği Meclis tarafından atanacaktır. 
Kararın temyizi de yine HYK tarafından seçilen Yargıtay hâkimleri tarafından gerçekleştirilecektir.

15- Kanunsuz vergi olmaz ve kanunsuz harcama olmaz ilkeleri, halktan toplanan vergilerin ve bu vergilerle yapılan harcamaların yürütme organı tarafından keyfi 
biçimde yapılamaması için öngörülen güvencelerdir. Bütçe kanunları yıllık yapılır ve o yıl için toplanacak vergileri ve yapılacak harcamaları gösterir. 
Meclis toplanmasını istemediği vergileri veya yapılmasını istemediği harcamaları veto edebilir. Ancak söz konusu değişiklik ile -bütçe kanunu zamanında 
yürürlüğe konamaz ise- “Cumhurbaşkanı”nın eski bütçe kanununu uyarlayarak devam ettirmesi hükmü getirilmektedir. Böylece “Cumhurbaşkanı”nın meclise 
ihtiyaç duymaksızın vergi toplama ve harcama yapmaya karar verme yetkisi olacaktır.

16- Anayasalar torba kanun usulünde değiştirilmezler. Anayasa Teklifinin 16, 17 ve 18. Maddeleri mevcut Anayasanın pek çok maddesini maddenin mecliste ve 
kamuoyunda bütünsel olarak tartışılmasını ve görüşülmesini engelleyecek şekilde ifade edilmiştir. Okuyanların, bu maddelerde bahsi geçen hükümlere 
ulaşamamaları durumunda metni anlamaları mümkün değildir. Nasıl değiştirildiğini, neleri değiştirdiğini uzman olmayan gözlerden kaçıran bir anayasa 
metni söz konusudur.

Teklifin 16. Maddesi diğer pek çokları arasında kamuoyunun doğrudan ilgilendiği iki hususta değişiklikler getirmektedir.

Bunlardan ilki devletin üniter yapısını koruyan 123. Maddedir. Buna göre kamu tüzelkişiliği kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur. 
Bir başka deyişle kamu tüzel kişiliği tesis etmek yasamaya ait bir yetkidir ve dolayısıyla Meclisin uhdesindedir. Üniter devletin çatısını oluşturan temel 
normlardan birisi olan maddenin üçüncü fıkrası değişiklik teklifi ile “Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur” 
şeklinde değiştirilmiştir, yasama yetkisinin önemli bir kalemi “cumhurbaşkanlığı”na devredilmiştir.

Gözden kaçırılabilecek şekilde ifade edilen ikinci husus şudur: Mevcut anayasada 89. Maddede yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen 
kanunu aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır” ifadesi, cumhurbaşkanının veto yetkisi olmadığını ancak yasama faaliyetinin –gerekçesiyle- 
tekrar gözden geçirilmesini isteyebileceğini ifade eder. Teklifin 16. Maddesiyle getirilen “üye tamsayısının salt çoğunluğu ile” eklentisi bundan böyle 
“Cumhurbaşkanı”nın Meclisin yasama aritmetiğine müdahale imkanına kavuştuğunu göstermektedir. Meclis aritmetiği üzerindeki yeni iktidarı “Cumhurbaşkanı”nın 
yetkisini veto yetkisine yaklaştırmıştır.

17- Teklifin 17. Maddesi yeni düzeneğe geçişi kolaylaştıracak hükümlere odaklanmış gibi durmaktadır. Bununla birlikte maddenin ilk fıkrasındaki 
“Meclisin seçim kararı alması halinde 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır ifadesi” bir belirsizliğe 
sebep olacak gibi durmaktadır. Metinde erken seçim ibaresi yer almamakla birlikte, ifade, erken olarak yapılacak bir seçimi kapsamaktaymış gibi 
durmaktadır. Mevcut Anayasanın değiştirilmeyen 67. Maddesinin son fıkrasına göre seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Maddedeki belirsizlik, Anayasada değişiklik teklifinin olası kabulünü takiben ilk seçimde sorun yaratabilecek; 
Anayasanın 67. Maddesini gerilimin merkezine yerleştirecek gibi görünmektedir.

18- Anayasa değişiklik teklifinin 18.maddesi yapılan değişikliklerin yürürlüğe girme tarihleriyle ilgilidir. Söz konusu maddelerde yapılan değişiklikler:

* Bakanlar Kurulunu düzenleyen 109-115. maddeler arası yürürlükten kaldırılmıştır ve Bakanlar Kurulu’na verilmiş tüm yetkiler “Cumhurbaşkanı”na 
verilmiştir. Tüm Anayasa metnindeki Bakanlar Kurulu ibaresi (8-88-93/2-155/2-73/4-117/2-118 ve diğerleri) “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

* 120, 121, 122 maddeler yürürlükten kaldırılarak; “Olağanüstü Yönetim Usulleri” arasından “Sıkıyönetim” çıkarılmıştır. Bu düzenlemeyle olağanüstü yönetim 
yalnızca 119. madde ile yeniden düzenlenen OHAL’den ibarettir. OHAL çerçevesinde tüm yetki “Cumhurbaşkanı”nındır. Bu kapsamda 15, 17, ve 19. maddelerden 
“sıkıyönetim” ibaresi çıkarılmıştır.

* 82. maddenin ikinci fıkrasında geçen ikinci cümlesinde geçen: “Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir 
görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu ifadenin kaldırılması ile milletvekillerine verilecek geçici 
görevler Meclis yetkisinden çıkartılmıştır, dolayısıyla “Cumhurbaşkanı”nın alanına girmektedir.

* 89. maddenin üçüncü fıkrasında “geri gönderilen kanunu” ibaresinden sonra gelen “aynen kabul ederse” hükmü kaldırılarak “üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklikle, TBMM kendi iradesinde ısrar edebilmek için, kanunların kabulü için öngörülen olağan yeter sayısını aşmak zorundadır. 
Cumhurbaşkanlığı makamında toplanan olağanüstü Yürütme yetkilerine ek böyle bir yasama denetimi, son derece büyük bir dengesizliğe yol açmaktadır.

* 123. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile” şeklinde değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile artık, eyalete ya da başka hususlara yol açabilecek şekilde kamu tüzel kişiliği 
yaratılabilecektir.

* 125. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak…” 
ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

125/1’de “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” ibaresinin istisnası, 125/2’de düzenlenen “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı 
işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır” ibaresidir.

* 161. madde ile yapılan düzenleme ile hükümetin yerini “Cumhurbaşkanı” almıştır. Bütçe ve kesin hesapla ilgili ayrıntıları düzenleyen 162, 163 ve 164. 
maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum Meclisin yürütmeyi bütçe yolu ile denetleme imkanını kaldırmaktadır.Celal SEZEN 
04 Şubat 2017 

Parça parça konuşulunca çok rahatsız edici görünmüyor ama bir bütün olarak iyi tezgahlanmış bir yasa, kararname yetkisinin sınırsızlığı, kamu tüzel yapıları 
oluşturma yetkisi, denetim mekanizmalarını atıl vaziyette olması ve yargı.

   
Uzman Hakkında
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
bilgi@21yyte.orgUzmanın Diğer Yazıları

  Ümit Özdağ'dan İmzalı Kitap Kampanyası 
  19 Mayıs 1919 Atatürk'tür, Atatürk Türkiye'dir 
  Stratejik İletişim ve Algı Yönetimi Sertifika Programı (12-13 Mayıs 2018) 
  İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı (21-22 Nisan 2018) Kayıtlarımız Başlamıştır... 
  PANEL: Ege'de Sorunlar Yumağı; Yunanistan Türkiye ile Çatışma Rotasında 
  İncek Tartışmaları: ‘Suriye’deki Krizin Çözümü Nerededir? Türkiye İçin Daha 
  İyi Bir Siyaset Nedir?’ 
  Panel: Zeytin Dalı Harekatı ve Sonrası 
  Konferans: Çin'in Küresel Güç Mücadelesindeki Yeri 
  ‘Türk-Amerikan İlişkileri: Mevcut Kriz Nasıl Aşağı Çekilebilir, Güven Yeniden 
  Tesis Edilebilir ve İlişkiler Düzeltilebilir?’ 
  DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASININ OLUŞTURULMASINDA PARLAMENTOLARIN ROLÜ &  YÜRÜTMENİN DENETİMİ 
  İran-Suudi Arabistan-İsrail üçgeninde: Türk hükümetinin Ortadoğu siyasetine 
  olan ‘düşe-kalka gitme’ yaklaşımının daha iyi alternatifleri olabilir mi? 
  Küresel Terörizm Endeksi; Türkiye Terörden En Çok Etkilenen İlk 10'da 
  Enstitü Başkanı Cahit Armağan DİLEK 07 Eylül 2017 21.00'de Halk Tv'de 
  30 Ağustos Zafer Bayramımızın 95. yılı KUT'lu Olsun 
  Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ bu akşam (07.07.2017) TV5'te  
  BAKIŞ ‘Incek Tartışmaları: ’Brüksel Zirvesi sonrası: NATO-Rusya ilişkileri & 
  Türkiye’nin dış ve güvenlik politikası? 
  Terörizm Sertifika Programı (17-18 Haziran 2017) Kayıtlarımız Başlamıştır... 
  Türk'ün Vatanla İmtihanı Kitabı 6. Baskısını Yaptı... 
  INCEK TARTIŞMALARI: Brüksel Zirvesinden Sonra: NATO-Rusya İlişkileri & Türk 
  Dış ve Güvenlik Politikası 
  Trump-Erdoğan Tercüme  
  19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 
  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan DİLEK bu akşam 21.00'de 
  HALK TV'de 
  ‘Liberal uluslararası düzenin dağılması, uluslararası ilişkileri ve Türk dış  politikasını nasıl etkiliyor?’ 
  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Stratejik Araştırmacılar Grubu Eğitim Programı 
  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'in Yeniçağ 
  Gazetesi'nde Yayınlanan Röportajı 
  Cahit Armağan Dilek Bu Akşam 21:00'da Halk TV'de... 
  Prof. Dr. Ümit Özdağ 17 Şubat 2017 Tarihinde Saat 14:00'da ABEM'de Kıbrıs 
  Konulu Konferans Verecektir 
  Türk Milliyetçilerinden Başkanlığa 'Hayır' 
  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Referanduma Sunulan Anayasa Maddeleri Analizi 
  İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Kayıtlarımız Başlamıştır... 
  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İstanbul Şubesi Açıldı 
  Incek Debates: ‘Batı’nın ezeli ihtirası ‘Kürdistan’: ne kadar mümkün, ne kadar 
  mantıklı, ne kadar muhtemel?’ 
  ‘Türkiye’nin Batı’yla ilişkileri niçin süratle bozuluyor?’ “(Türklerin) 
  Attıkları adımlar kendilerinin uzun vadeli çıkarlarına ve ortaklığımıza zarar       veriyor. 
  İncek Tartışmaları ‘Incek Debates’ ‘Türkiye’nin Batı ile ilişkileri niçin 
  hızla bozuluyor & Bu konuda neler yapılabilir?’ 
  HAZİRAN 2016 BÜLTENLER 
  BAKIŞ, Incek Debates: 
  Incek Debates 
  Incek Tartışmalarında ‘Türkiye’nin Suriye politikası’ ele alındı 

 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde Staj  Sitemizde bulunan yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Kurumumuz tarafından çıkarılan dergi, özel rapor ve 
kitapların içeriklerinde bulunan yazılarda aynı kapsam dahilinde yazarına aittir.

  
***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder